Obchodné podmienky

Teší nás váš záujem o naše stránky a služby. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne, a tiež na tom, aby naše vzťahy boli jasné, čisté, etické.

Naše obchodné vzťahy sa riadia podľa platnej legislatívy, a to najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom. Tieto obchodné podmienky slúžia na doplnenie týchto zákonníkov o konkrétne špecifiká našich služieb, aby ste ako náš zákazník boli dobre zorientovaní pri ich užívaní.

Ďakujeme vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov nás bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese info@manazujmehravo.sk. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Všeobecné obchodné podmienky nášho internetového obchodu upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o konzultačné služby a záujemcom o účasť na našich vzdelávacích a networkingových  aktivitách a spoločnosťou MANAGEMENT SUPPORT s.r.o., so sídlom na Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, IČO: 44 125 470, DIČ:2022601064, IČ DPH: SK2022601064, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro vložka č. 20034/P (ďalej len „MANAGEMENT SUPPORT“).

1.2. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem objednať si služby na internetových stránkach https://manazujmehravo.sk a https://webujmehravo.sk a ich podstránkach súvisiacich s online predajom.

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností môže stať aj neplnoletá osoba, pokiaľ so súhlasom svojho zákonného zástupcu objedná vzdelávací kurz alebo inú mimoškolskú vzdelávaciu aktivitu pre deti alebo mládež, čo musí byť riadne doložené informovaným súhlasom podpísaným zákonným zástupcom.

Záujemca o služby je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá sa riadne zaregistrovala prostredníctvom rezervačného systému alebo prostredníctvom z niektorých formulárov na našich webových stránkach. Každý záujemca vyplnením svojich údajov do niektorého z takýchto formulárov alebo svojou registráciou v rezervačnom systéme súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa oboznámiť so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú taktiež zverejnené na našich webových stránkach.

Zákazník alebo záujemca o registráciu na odoberanie emailov musí na požiadanie doložiť doklad o svojom veku.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov obsahujú samostatné dokumenty, ktoré sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti.

1.3. Vymedzenie pojmov:

MANAGEMENT SUPPORT  je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti riadenia, organizovania a marketingových služieb (konzultácie, koučing, vzdelávacie aktivity ako workshopy, kurzy a pod., ako aj tvorba webových stránok a konzultácie spojené s nastavením online nástrojov). 

MANAGEMENT SUPPORT s.r.o. okrem iného na webovej stránke www.webujmehravo.sk a jej podstránkach sprostredkuje predaj internetových služieb ako webová agentúra v rámci spolupráce so spoločnosťou MioWeb s.r.o., so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002, v zmysle jej obchodných podmienok a so spoločnosťou S ÚSMĚVEM s.r.o. so sídlom Veřovice 501, 74273 Veřovice, CZ, IČ: 04091060.

V rámci agentúrnych služieb je možné prostredníctvom objednávkového formulára objednať:

  • Licenciu na aplikáciu Mioweb
  • Registráciu domény
  • Hosting
  • Spojazdnenie webu
  • Technickú podporu, ročnú správu, zálohovanie dát a aktualizácie

MANAGEMENT SUPPORT zároveň organizuje klubové aktivity pre špecifické skupiny, a to najmä prostredníctvom internetovej stránky  https://manazujmehravo.sk a jej podstránok a https://webujmehravo.sk a jej podstránok, ako aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. "Klub Manažérka s úsmevom" je určený najmä ženám podnikateľkám, majiteľkám firiem a manažérkam a jeho hlavným cieľom je prinášať im hodnotné informácie z oblasti podnikania a manažmentu a vytvárať pôdu pre networkingové aktivity.

MANAGEMENT SUPPORT s.r.o. organizuje tiež online programy prostredníctvom stránky https://webujmehravo.sk, ako webináre, online kurzy, ebooky a pod.

Klub môže byť doplnený o vzdelávacie programy, webináre a ich záznamy, motivačné videá, audio nahrávky, praktické cvičenia a úlohy.

Klub môže byť rozšírený o platené úrovne spojené s výhodami pre platiacich členov Klubu.

Rezervácia - Klubové "živé" akcie - stretnutie členov Klubu "naživo" na mesačnej báze. Stretnutia majú priateľský neformálny charakter v príjemnom prostredí a zahŕňajú vzdelávacie, networkingové a teambuildingové aktivity. Rezervácia sa realizuje prostredníctvom externého rezervačného systému spoločnosti GARVIS Solutions s.r.o. na stránke https://management-support-s-r-o.reenio.sk/.

Objednávka - návštevník webových stránok si môže objednať niektorú z poskytovaných služieb prostredníctvom objednávacieho alebo kontaktného formulára a je považovaný za vznik obchodného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka.

2. CENY ZA SLUŽBY, ÚČASTNÍCKE POPLATKY, DPH A FAKTURÁCIA

2.1. KONZULTAČNÉ A KOUČOVACIE SLUŽBY - ceny sú stanovované individuálne na základe rozsahu potrebného výkonu týchto služieb, ako aj na základe zvolenej formy poskytovanej služby.

2.2. ÚČASTNÍCKE POPLATKY sa odvíjajú od typu akcie a sú zverejnené v každom propagovanom materiále o danej aktivite a je pred každou akciou zverejnený na príslušných webových stránkach a na stránkach sociálnych sietí.

2.3. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a s DPH. MANAGEMENT SUPPORT s.r.o. je platcom DPH. Za každú objednanú a dodanú službu je riadne vystavená a doručený daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad vystavený cez virtuálnu pokladnicu finančnej správy SR).

3. PLATOBNÝ STYK

3.1. Služby môžu byť uhrádzané bezhotovostným stykom na bankový účet vedený vo Fio Banke IBAN: SK4883300000002901707184, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX alebo v hotovosti prostredníctvom virtuálnej registrovanej pokladnice s kódom 99920226010640001 podľa dohody.

3.2. Služby, ktoré sa objednávajú online, je možné uhrádzať online platobnými metódami, a to platobnými kartami alebo online bankovými prevodmi podľa príslušnej platobnej brány.

3.3. Na našich stránkach neumožňujeme predaj na dobierku.

3.4. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii alebo Objednávke služby pravdivé, správne a kompletné fakturačné údaje. Pre akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii alebo Objednávke je potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb výhradne písomne na adrese info@manazujmehravo.sk.

3.5. Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na niektorej znašich stránok dochádza medzi Záujemcom a Poskytovateľom služieb k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto  formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby, čím sa tento zaväzuje uhradiť v riadnej lehote splatnosti.

4. PODMIENKY VRÁTENIA POPLATKU ZA SLUŽBY

4.1. Záujemca má právo na vrátenie poplatku za službu, ktorej sa nezúčastnil, pokiaľ sa rozhodol poplatok uhradiť skôr ako bezprostredne pred službou, a to v plnej alebo krátenej výške. 

4.2. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní do 2 pracovných dní pred dátumom konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v plnej výške.

4.3. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní v deň konania alebo neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v krátenej výške o 50%. 

4.4. Pokiaľ si Záujemca neuplatní toto právo do 30 dní odo dňa konania akcie, na ktorej sa nezúčastnil, stráca nárok na vrátenie poplatku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

4.4. Záujemca si toto právo uplatňuje písomne na adrese info@manazujmehravo.sk. Poskytovateľ mu vystaví dobropis k vystavenému daňovému dokladu.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. účasť na „živej“ alebo online akcii ako stretnutie Klubu, workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkom formulári alebo v propagovaných materiáloch. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail info@manazujmehravo.sk a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

6. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

6.1. Nad činnosťou MANAGEMENT SUPPORT s.r.o. dohliada ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

6.2. MANAGEMENT SUPPORT s.r.o. zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: info@manazujmehravo.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.

6.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom  je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje vo svojej firme. Zákazík sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Konzultanti vám radi a ochotne pomôžu, poradia.

7. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

7.1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Zákazníka, ktorú uviedol pri Registrácii.

7.2. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári, považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Poskytovateľ a Zákazníka.

7.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na info@manazujmehravo.sk.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2019.
Aktualizované 24.10.2019.